Ciała
3.62 / 5.00 (liczba ocen: 9138)

Ciała
ebook: mobi (kindle), epub (ipad)

E-book - polecana oferta: 29.93
Audiobook - najniższa cena: 32.83
wciąż za drogo?
35.91 złpremium: 23.94 zł Lub 23.94 zł
27.13 zł
29.93 zł Lub 26.94 zł
30.72 zł Lub 27.65 zł
39.90 zł
30.70 zł
31.52 zł
kliknij aby zobaczyć pozostałe oferty (3)
Wesprzyj UpolujEbooka.pl - postaw kawę
Inne proponowane

Jak oddać paraliżujący strach towarzyszący niechcianej ciąży i potajemnej aborcji? Jak opisać nastoletni seks, który bywa źródłem wolności, ale i upokorzenia? I jak sportretować rozkoszną władzę nad młodszym o trzydzieści lat kochankiem?

„Liczy się nie to, co się zdarza, lecz to, co robimy z tym, co się zdarzyło” ­– to zdanie staje się motywem przewodnim zbioru. Dokonując wiwisekcji wspomnień, Ernaux odważnie opisuje sprawy seksu, pożądania i kobiecości. Lawiruje między obrzydzeniem a błogością, a jej oszczędny język i fotograficzna pamięć doskonale oddają sprzeczność między tym, co społecznie przyjęte, a potrzebami ciała. Ale interesuje ją też to, jak to możliwe, że zagłębiając się w przeszłości, odkrywamy tam obce nam „ja”.

Zbiór Ciało to książka odważna i bezkompromisowa, to także poruszająca kronika kobiecego doświadczenia w czasach obyczajowych przemian. Ernaux jak nikt inny potrafi skonfrontować się z tabu, a własne doświadczenia przełożyć na wybitną literaturę.

Rekomendacje e-booka Ciała:

Na tom składają się: Zdarzenie (L’Événement), Pamięć dziewczyn (Mémoire de fille), Młody mężczyzna (Le Jeune Homme).

„Kolejna głęboko przeżyta i nieustraszenie szczera eksploracja kobiecego pożądania, wstydu i intelektualnej pasji autorstwa niezrównanej Annie Ernaux.” Sigrid Nunez

„Ernaux przejęła po Simone de Beauvoir rolę kronikarki pewnego pokolenia.” Margaret Drabble, „New Statesman”

„Powrót do bolesnych okresów z przeszłości to nic nowego dla pisarza, ale Ernaux wydobywa z tego ćwiczenia szczególną moc.” „The New York Times”

„To literatura uniwersalna, pierwotna i odważna, bezpardonowa i poruszająca, głębokie i istotne dzieło – zarówno sztuki, jak i ludzkiego doświadczenia.” Catherine Taylor, „Financial Times”

O e-booku Ciała blogerzy napisali:

Trzy teksty autobiograficzne, jak w pozostałych książkach Ernaux - poskładane z króciutkich fragmentów, małych koralików. W tym jedna mikropowieść - taka, że kawa nie zdąży wystygnąć. Są przejmujące, niełatwe emocjonalnie, szczere do bólu. - Literatura sautée - Piotr Kopka

Ciała od Annie Ernaux możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook) lub słuchać w formie audiobooka (mp3).
Trzy teksty autobiograficzne, jak w pozostałych książkach Ernaux — poskładane z króciutkich fragmentów, małych koralików. W tym jedna mikropowieść — taka, że kawa nie zdąży wystygnąć. Są przejmujące, niełatwe emocjonalnie, szczere do bólu.

Wszyst­kie łączy ten sam temat — cia­ło. Wła­ści­wie to jed­no cia­ło, cia­ło Annie Ernaux, ale że Noblist­ka patrzy na nie przez pry­zmat róż­nych doświad­czeń i w róż­nych okre­sach życia, czę­sto opi­su­je sie­bie jak pra­wie nie­zna­jo­mą dziew­czy­nę, nasto­lat­kę, mło­dą kobie­tę. I dzi­wi się, co te per­so­ny łączy.

Tekst Zda­rze­nie jest naj­trud­niej­szy, bo trak­tu­je o abor­cji. Nie­le­gal­nej, prze­pro­wa­dzo­nej, gdy we Fran­cji pra­wo było jesz­cze ostrzej­sze niż teraz w Pol­sce, choć to wyda­je się już nie­moż­li­we. Ernaux pisze i o podej­mo­wa­niu decy­zji, i o prze­bie­gu samej abor­cji, i o uczu­ciach jej towa­rzy­szą­cych. O krę­ce­niu się pod domem, w któ­rym star­sza pani tej abor­cji doko­ny­wa­ła. I o jej moty­wa­cjach — tro­chę, żeby pomóc kobie­tom z pro­ble­ma­mi, ale naj­bar­dziej z czy­stej chci­wo­ści. I o tym, że odium prze­pro­wa­dzo­nej po kry­jo­mu abor­cji jest strasz­ne. Temat waż­ny i — nie­ste­ty — prze­ra­ża­ją­co aktualny.

Pamięć dziew­czy­ny jest z kolei tek­stem o ini­cja­cji sek­su­al­nej. Takiej, o któ­rej nie ma się za bar­dzo co chwa­lić. Try­wial­nej, upo­ka­rza­ją­cej emo­cjo­nal­nie. Aż się chce krzy­czeć: pro­szę Pani, niech Pani stam­tąd ucie­ka, Pani kie­dyś dosta­nie lite­rac­kie­go Nobla, jest Pani genial­ną, wraż­li­wą kobie­tą, niech Pani nie pro­si tego typa o dru­gą żenu­ją­cą noc. Cały ten tekst jest poru­sza­ją­cy, ale nie ma w tym nic przy­jem­ne­go. Zno­wu ważny.

Minia­tur­ka na koniec to tekst o roman­sie doj­rza­łej kobie­ty z dużo młod­szym męż­czy­zną. Nie tak waż­ny jak poprzed­nie, ale dobrze, że jest. Moż­na ode­tchnąć na koniec, a kaw­ka nie wystygła.

Cia­ła czy­ta się rów­nież jako świa­dec­two całe­go poko­le­nia kobiet wcho­dzą­cych w doro­słość w latach 60. we Fran­cji, a u nas pew­nie ze dwie deka­dy póź­niej — i to jest inte­re­su­ją­ce. Moż­na też czy­tać jako wiwi­sek­cję okre­su doj­rze­wa­nia i swe­go rodza­ju intym­ne wyzna­nie, napi­sa­ne z kla­są, do któ­rej chy­ba tyl­ko Didier Eri­bon dora­sta. Dla­te­go war­to prze­czy­tać. Choć podob­nych ksią­żek mniej uta­len­to­wa­nych pisa­rek czy­tać raczej nie będę. Nie z igno­ran­cji, po pro­stu jest to doświad­cze­nie inten­syw­nie przygniatające.

Ocena: 5/6 czytaj więcej
©Literatura sautée
Komentarze dotyczące książki:
  • Awatar

    Tę książkę noblistki czytało mi się najtrudniej. Szczerze mówiąc nie bardzo wiem dlaczego, bo autorka pióro ma dobre, można rzec, że bardzo dobre. Temat przemijania też mi jakoś specjalnie nie przeszkadza i tego typu zabiegom obcowania z upływającym czasem nie jestem przeciwny, ba, jestem tematem wręcz zainteresowany. Rozpoczyna się mocno, rozmyślania młodej dziewczyny o aborcji, które przeradzają się w czyn opowiedziany z najdrobniejszymi szczegółami, a potem, no właśnie, to potem niestety siada i tak to już będzie do ostatniej strony. Może ten ostry wjazd jak u Hitchcocka nastroił mnie na więcej. Tyle, że tu już dalej nie było jak u pana Alfreda, na początku trzęsienie ziemi, a potem jeszcze bardziej. Tym razem oczekiwane bardziej się nie wydarzyło.

Warto zerknąć