ebook Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej
0 / 5.00 (liczba ocen: 0) Ilość stron (szacowana): 412

Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej
ebook: pdf, mobi (kindle), epub (ipad)

E-book - najniższa cena: 23.13
wciąż za drogo?
23.13 zł Lub 20.82 zł
23.33 zł
25.58 zł
kliknij aby zobaczyć pozostałe oferty (1)
Inne proponowane

Historię regionu Europy Środkowo-Wschodniej, choć nie dla wszystkich jest to oczywiste, w znacznej mierze tworzyły mądre, zdolne i silne kobiety, zarówno anonimowe, jak i te, których nazwiska są dobrze znane szerokim kręgom. [\ Biografie dziesiątek nieprzeciętnych kobiet świętych i heretyczek, łamiących stereotypy i śmiało wykraczających poza ustanowione dla nich role społeczne, zainspirowały nas do podjęcia szerszej refleksji na temat ich roli w kulturze oraz życiu społeczno-politycznym Polski, a także krajów regionu na przestrzeni dziejów. Co wyznaczało kobiecą tożsamość w różnych okresach historii Polski i Europy? Jakie były kulturoznawcze i historyczne konceptualizacje kobiety i kobiecości? Jak zmieniały się postrzeganie, status i rola społeczna kobiet? W jaki sposób kobiecość werbalizuje się w literaturze i języku? To tylko niektóre z wielu trudnych pytań, na które odpowiedzi poszukujemy wraz z autorkami i autorami tekstów zamieszczonych w niniejszej monografii. [\ Jesteśmy przekonane, że studia zebrane w niniejszym tomie w sposób istotny pogłębiają wiedzę na temat statusu, miejsca i roli kobiet w historii i kulturze krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. (Fragment Słowa wstępnego, dr hab. Joanna Getka, dr hab. Iwona Krycka-Michnowska) The history of the region of Central and Eastern Europe, although it is not obvious to everyone, was largely made up of wise, talented and strong women, both anonymous and those whose names are well known to a wide range of people. [\ Biographies of dozens of outstanding women - saints and heretics, breaking stereotypes and boldly going beyond the social roles established for them, inspired us to take a broader reflection on their role in the culture and socio-political life of Poland and the countries of the region throughout history. What determined female identity in different periods of Polish and European history? What were the cultural and historical conceptualizations of woman and femininity? How have women's perceptions, status and social role changed? How is femininity verbalized in literature and language? These are just some of the many difficult questions that we seek answers to together with the authors of the texts presented in this monograph. [\ We are convinced that the studies collected in this volume significantly broaden the knowledge of the status, place and role of women in the history and culture of the countries of the Central and Eastern Europe region. (Fragment of the Foreword, Dr. Joanna Getka, Dr. Iwona Krycka-Michnowska)

Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej od Joanna Getka, Iwona Krycka-Michnowska możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące oferty:
Warto zerknąć