ebook Janis. Życie i muzyka
4.05 / 5.00 (liczba ocen: 1394)

Janis. Życie i muzyka
ebook: mobi (kindle), epub (ipad)

E-book - najniższa cena: 32.49
wciąż za drogo?
40.83 złpremium: 26.34 zł Lub 26.34 zł
32.49 zł
-24% 32.93 zł Lub 29.64 zł
33.80 zł Lub 30.42 zł
33.78 zł
34.85 zł
kliknij aby zobaczyć pozostałe oferty (4)

Utalentowana wokalistka, słynna imprezowiczka, gwiazda San Francisco, jedna z pierwszych celebrytek swoich czasów. Bliska znajoma Jimiego Hendrixa i kochanka Krisa Kristoffersona. Buntowniczka, która pobiła się z Jimem Morrisonem, i romantyczka wpatrzona w Arethę Franklin i Bessie Smith. Kim tak naprawdę była Janis Joplin, jedna z największych artystek XX wieku?

Urodziła się w 1943 roku, zmarła zaledwie dwadzieścia siedem lat później. Wychowana wśród klasy średniej, do końca życia nie porzuciła marzeń o normalności pozbawionej narkotyków, alkoholu i przygodnych romansów. Jednak jej wrażliwość i maskujące kompleksy pragnienie bycia w centrum uwagi zamiast na szczyt zaprowadziły ją na samo dno.

Holly George-Warren, jedna najlepszych amerykańskich dziennikarek muzycznych, prowadzi nas przez krótkie, lecz burzliwe życie Joplin z pasją i kronikarską dokładnością. Dzięki rozmowom z przyjaciółmi i rodziną wokalistki oraz fragmentom jej listów i pamiętników udało się stworzyć pierwszy tak dokładny portret pionierki bluesa, która kochała życie zbyt mocno.

„Czekałam na osobę, która w końcu napisze pełną biografię Janis Joplin. Teraz fani powinni być szczęśliwi, bo taka osoba nareszcie się pojawiła. Dzięki Holly George-Warren Janis żyje i oddycha wolnością.” Rosanne Cash

„Biografia Janis Joplin opowiada o życiu i karierze, które toczyły się z pełną świadomością nieuniknionych rozczarowań, potknięć i cierpień – a jednak także na przekór nim. Książka Holly George-Warren, tak jak sama Janis, przynosi nam najbardziej porywający dreszcz.” „Texas Observer”

„Autorka usuwa na bok cały medialny hałas wokół Janis […] i opowiada jej historię prosto i wciągająco jak w dobrej powieści.” „New York Times Book Review”

„To biografia jednej z najwybitniejszych postaci, która wyłoniła się z genialnej epoki.” „Kirkus”

Janis. Życie i muzyka od Holly George-Warren możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Zaledwie 27 lat przeżyła Janis Joplin. Stała się legendą, żywą po dzisiejsze czasy. To krótkie – ale niezwykle burzliwe – życie znakomicie opisała Holly George-Warren w swojej biografii Janis.

Holly George-Warren jest cenioną dziennikarką, autorką i współautorką kilkunastu książek o muzyce. Zasiada w komitecie Rock and Roll Hall of Fame. Za swoje prace była dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy. Historię Janis Joplin pomieściła na niemal 500 stronach tworząc szczegółową relację z życia swojej bohaterki. W tytule książki znajdziemy dwa słowa: życie i muzyka. Holly George-Warren rzeczywiście nie ograniczyła się do opisania artystycznej strony życiorysu Janis Joplin. Artysta wyrasta przecież z owego „życia”, a sztuka (w tym wypadku „muzyka”) jest konsekwencją także i codziennych wyborów oraz zdarzeń. W przypadku Joplin „życiowe” preludium do czterech lat kariery zdaje się szczególnie istotne.

Książka jest bardzo obszerna. Trudno tu nawet pomyśleć o zarzucie powierzchowności podejścia do tematu. Pojawić się może raczej kwestia zbytniej drobiazgowości w relacji, powodująca niekiedy lekkie znużenie. Jednak te wszystkie opisy eskapad, szaleństw, wybryków i przypadków finalnie okazują się elementami konsekwentnie budowanego obrazu Janis Joplin. Wizerunku jej samej, ale także czasów oraz okoliczności, w której przyszło jej funkcjonować. Holly George-Warren potrafi bowiem przy okazji opowieści o Joplin równie detalicznie poruszyć kwestie społeczne, obyczajowe, kulturowe. Wszystkie składniki które kształtowały osobowość i losy bohaterki biografii. Wtedy właśnie można docenić tak pedantyczne odnotowywanie z pozoru może nieistotnych faktów.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Janis określić trzeba terminem lektury obowiązkowej. Nie tylko z powodu osoby, której jest poświęcona, ale także by docenić niewątpliwy wysiłek i jakość pracy autorki książki. Bardzo dobrej książki.

Ocena: 5/6
©donos kulturalny
Ja nie jestem ani zade­kla­ro­wa­nym wiel­bi­cie­lem Joplin, ani psy­cho­fa­nem bio­gra­fii. A jed­nak książ­ka Hol­ly George-Warren wcią­gnę­ła mnie na dobre, odry­wa­jąc na czas jakiś od mar­twie­nia się o to, czy mamy już koro­na­wi­ru­sa, czy jesz­cze nie.

Amerykańskie życie

Pew­nie dla­te­go, że Janis. Życie i muzy­ka przy­naj­mniej w pierw­szej czę­ści odcho­dzi od sche­ma­tu typo­wej bio­gra­fii muzycz­nej, czy­li gatun­ku tłu­czo­ne­go na kilo­gra­my. George-Warren sze­ro­ko opo­wia­da o oko­licz­no­ściach wyklu­cia się sub­kul­tu­ry hip­pi­sow­skiej, począt­ko­wo trak­to­wa­nej jako nie­udol­ni naśla­dow­cy hip­ste­rów z lat 50. Tak serio — nie zda­wa­łem sobie spra­wy, że sło­wo hip­pies (hip­ste­rząt­ka) było z począt­ku okre­śle­niem pogar­dli­wym, nada­nym im przez “praw­dzi­wych” hip­ste­rów. Są tu takie smacz­ki.

Jest opo­wieść o ame­ri­can life poda­na w dobrym sty­lu. Dla­te­go też bio­gra­fia Janis Joplin może się świet­nie kom­po­no­wać z taki­mi pozy­cja­mi, jak San Fran­ci­sco Mag­dy Działoszyńskiej-Kossow czy The Dom Jana Błasz­cza­ka. W ogó­le typo­gra­fia Serii Ame­ry­kań­skiej Czar­ne­go zapo­wia­da rzecz na dobrym pozio­mie, jest to pewien znak jako­ści i gwa­ran­cja tego, że tekst jest czymś wię­cej niż tyl­ko bio­gra­fią.

Kozmiczny dół Janis

Mniej inte­re­su­ją­ca jest dru­ga część książ­ki, już po debiu­cie zespo­łu Big Bro­ther & The Hol­ding Com­pa­ny. Bo prze­wi­dy­wal­na — Janis ćpa, Janis chle­je, Janis sypia z ran­do­mo­wy­mi typa­mi. A że dużo tego, robi się mono­ton­nie. Na szczę­ście są cał­kiem nie­złe frag­men­ty poświę­co­ne pio­sen­kom, a nar­ra­cja dość czę­sto porzu­ca na czas jakiś głów­ną boha­ter­kę, by sze­rzej nakre­ślić kon­tek­sty. Na przy­kład zmierzch Lata Miło­ści, prze­moc na kon­cer­tach ochra­nia­nych przez Hell’s Angels, kozmicz­ny dół zwią­za­ny z życiem na emo­cjo­nal­nej huś­taw­ce. Tak, jej cosmic blu­es jest rze­czy­wi­ście przej­mu­ją­cy.

Krótkie życia, długa biografia

Minu­sy? Jak to zwy­kle bywa z lite­ra­tu­rą non fic­tion z Ame­ry­ki, gaba­ryt jest tro­chę za duży. Czuć, że Hol­ly George-Warren się napra­co­wa­ła (4 lata pisa­nia) i żal jej było wyrzu­cać cokol­wiek do kosza. A ja tra­dy­cyj­nie odchu­dził­bym książ­kę o jakieś 20 pro­cent. Mnie wcią­gnę­ło, ale prze­cież jest tyle ksią­żek, na któ­re nie ma się cza­su…

Zawsze powta­rzam, że w Sta­nach muszą pła­cić lep­szą wier­szów­kę, gdy książ­ka ma wię­cej niż 400 stron bez biblio­gra­fii. Tak to już jest.

Ocena: 3+/6
©Literatura sautée
Komentarze dotyczące książki:
Warto zerknąć