ebook Janis. Życie i muzyka
4.07 / 5.00 (liczba ocen: 1341)

Janis. Życie i muzyka
ebook: mobi (kindle), epub (ipad)

najlepsza cena! w ostatnich dwóch tygodniach
E-book - polecana oferta: 33.80
wciąż za drogo?
40.83 złpremium: 26.34 zł Lub 26.34 zł
33.80 zł Lub 30.42 zł
39.51 zł Lub 35.56 zł
33.78 zł
35.71 zł
kliknij aby zobaczyć pozostałe oferty (7)

Utalentowana wokalistka, słynna imprezowiczka, gwiazda San Francisco, jedna z pierwszych celebrytek swoich czasów. Bliska znajoma Jimiego Hendrixa i kochanka Krisa Kristoffersona. Buntowniczka, która pobiła się z Jimem Morrisonem, i romantyczka wpatrzona w Arethę Franklin i Bessie Smith. Kim tak naprawdę była Janis Joplin, jedna z największych artystek XX wieku?

Urodziła się w 1943 roku, zmarła zaledwie dwadzieścia siedem lat później. Wychowana wśród klasy średniej, do końca życia nie porzuciła marzeń o normalności pozbawionej narkotyków, alkoholu i przygodnych romansów. Jednak jej wrażliwość i maskujące kompleksy pragnienie bycia w centrum uwagi zamiast na szczyt zaprowadziły ją na samo dno.

Holly George-Warren, jedna najlepszych amerykańskich dziennikarek muzycznych, prowadzi nas przez krótkie, lecz burzliwe życie Joplin z pasją i kronikarską dokładnością. Dzięki rozmowom z przyjaciółmi i rodziną wokalistki oraz fragmentom jej listów i pamiętników udało się stworzyć pierwszy tak dokładny portret pionierki bluesa, która kochała życie zbyt mocno.

„Czekałam na osobę, która w końcu napisze pełną biografię Janis Joplin. Teraz fani powinni być szczęśliwi, bo taka osoba nareszcie się pojawiła. Dzięki Holly George-Warren Janis żyje i oddycha wolnością.” Rosanne Cash

„Biografia Janis Joplin opowiada o życiu i karierze, które toczyły się z pełną świadomością nieuniknionych rozczarowań, potknięć i cierpień – a jednak także na przekór nim. Książka Holly George-Warren, tak jak sama Janis, przynosi nam najbardziej porywający dreszcz.” „Texas Observer”

„Autorka usuwa na bok cały medialny hałas wokół Janis […] i opowiada jej historię prosto i wciągająco jak w dobrej powieści.” „New York Times Book Review”

„To biografia jednej z najwybitniejszych postaci, która wyłoniła się z genialnej epoki.” „Kirkus”

Janis. Życie i muzyka od Holly George-Warren możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Zaledwie 27 lat przeżyła Janis Joplin. Stała się legendą, żywą po dzisiejsze czasy. To krótkie – ale niezwykle burzliwe – życie znakomicie opisała Holly George-Warren w swojej biografii Janis.

Holly George-Warren jest cenioną dziennikarką, autorką i współautorką kilkunastu książek o muzyce. Zasiada w komitecie Rock and Roll Hall of Fame. Za swoje prace była dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy. Historię Janis Joplin pomieściła na niemal 500 stronach tworząc szczegółową relację z życia swojej bohaterki. W tytule książki znajdziemy dwa słowa: życie i muzyka. Holly George-Warren rzeczywiście nie ograniczyła się do opisania artystycznej strony życiorysu Janis Joplin. Artysta wyrasta przecież z owego „życia”, a sztuka (w tym wypadku „muzyka”) jest konsekwencją także i codziennych wyborów oraz zdarzeń. W przypadku Joplin „życiowe” preludium do czterech lat kariery zdaje się szczególnie istotne.

Książka jest bardzo obszerna. Trudno tu nawet pomyśleć o zarzucie powierzchowności podejścia do tematu. Pojawić się może raczej kwestia zbytniej drobiazgowości w relacji, powodująca niekiedy lekkie znużenie. Jednak te wszystkie opisy eskapad, szaleństw, wybryków i przypadków finalnie okazują się elementami konsekwentnie budowanego obrazu Janis Joplin. Wizerunku jej samej, ale także czasów oraz okoliczności, w której przyszło jej funkcjonować. Holly George-Warren potrafi bowiem przy okazji opowieści o Joplin równie detalicznie poruszyć kwestie społeczne, obyczajowe, kulturowe. Wszystkie składniki które kształtowały osobowość i losy bohaterki biografii. Wtedy właśnie można docenić tak pedantyczne odnotowywanie z pozoru może nieistotnych faktów.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Janis określić trzeba terminem lektury obowiązkowej. Nie tylko z powodu osoby, której jest poświęcona, ale także by docenić niewątpliwy wysiłek i jakość pracy autorki książki. Bardzo dobrej książki.

Ocena: 5/6
©donos kulturalny
Ja nie jestem ani zade­kla­ro­wa­nym wiel­bi­cie­lem Joplin, ani psy­cho­fa­nem bio­gra­fii. A jed­nak książ­ka Hol­ly George-Warren wcią­gnę­ła mnie na dobre, odry­wa­jąc na czas jakiś od mar­twie­nia się o to, czy mamy już koro­na­wi­ru­sa, czy jesz­cze nie.

Amerykańskie życie

Pew­nie dla­te­go, że Janis. Życie i muzy­ka przy­naj­mniej w pierw­szej czę­ści odcho­dzi od sche­ma­tu typo­wej bio­gra­fii muzycz­nej, czy­li gatun­ku tłu­czo­ne­go na kilo­gra­my. George-Warren sze­ro­ko opo­wia­da o oko­licz­no­ściach wyklu­cia się sub­kul­tu­ry hip­pi­sow­skiej, począt­ko­wo trak­to­wa­nej jako nie­udol­ni naśla­dow­cy hip­ste­rów z lat 50. Tak serio — nie zda­wa­łem sobie spra­wy, że sło­wo hip­pies (hip­ste­rząt­ka) było z począt­ku okre­śle­niem pogar­dli­wym, nada­nym im przez “praw­dzi­wych” hip­ste­rów. Są tu takie smacz­ki.

Jest opo­wieść o ame­ri­can life poda­na w dobrym sty­lu. Dla­te­go też bio­gra­fia Janis Joplin może się świet­nie kom­po­no­wać z taki­mi pozy­cja­mi, jak San Fran­ci­sco Mag­dy Działoszyńskiej-Kossow czy The Dom Jana Błasz­cza­ka. W ogó­le typo­gra­fia Serii Ame­ry­kań­skiej Czar­ne­go zapo­wia­da rzecz na dobrym pozio­mie, jest to pewien znak jako­ści i gwa­ran­cja tego, że tekst jest czymś wię­cej niż tyl­ko bio­gra­fią.

Kozmiczny dół Janis

Mniej inte­re­su­ją­ca jest dru­ga część książ­ki, już po debiu­cie zespo­łu Big Bro­ther & The Hol­ding Com­pa­ny. Bo prze­wi­dy­wal­na — Janis ćpa, Janis chle­je, Janis sypia z ran­do­mo­wy­mi typa­mi. A że dużo tego, robi się mono­ton­nie. Na szczę­ście są cał­kiem nie­złe frag­men­ty poświę­co­ne pio­sen­kom, a nar­ra­cja dość czę­sto porzu­ca na czas jakiś głów­ną boha­ter­kę, by sze­rzej nakre­ślić kon­tek­sty. Na przy­kład zmierzch Lata Miło­ści, prze­moc na kon­cer­tach ochra­nia­nych przez Hell’s Angels, kozmicz­ny dół zwią­za­ny z życiem na emo­cjo­nal­nej huś­taw­ce. Tak, jej cosmic blu­es jest rze­czy­wi­ście przej­mu­ją­cy.

Krótkie życia, długa biografia

Minu­sy? Jak to zwy­kle bywa z lite­ra­tu­rą non fic­tion z Ame­ry­ki, gaba­ryt jest tro­chę za duży. Czuć, że Hol­ly George-Warren się napra­co­wa­ła (4 lata pisa­nia) i żal jej było wyrzu­cać cokol­wiek do kosza. A ja tra­dy­cyj­nie odchu­dził­bym książ­kę o jakieś 20 pro­cent. Mnie wcią­gnę­ło, ale prze­cież jest tyle ksią­żek, na któ­re nie ma się cza­su…

Zawsze powta­rzam, że w Sta­nach muszą pła­cić lep­szą wier­szów­kę, gdy książ­ka ma wię­cej niż 400 stron bez biblio­gra­fii. Tak to już jest.

Ocena: 3+/6
©Literatura sautée
Komentarze dotyczące oferty:
Warto zerknąć