Literatura sautée

Piotr Kopka

O książkach pisze na blogu literaturasautee.pl, a o muzyce w kwartalniku "Lizard Magazyn". Autor licznych artykułów, recenzji, felietonów, wywiadów i relacji koncertowych publikowanych w internecie oraz w prasie papierowej. W życiu zawodowym aktywny nauczyciel - polonista z pasją. O edukacji pisze dla miesięczników "Szkoła" i "Sygnał". Najbardziej lubi klasykę literatury i dobre reportaże, a czyta głównie przy rocku, jazzie i ambiencie.
26.94 zł
Kiedy Eichmedien stały się Nakomiadami? Kiedy Rastenburg był Rastemborkiem i kiedy stał się Kętrzynem? Carlshof – Karolewem, a Groß Stürlack – Sterławkami? Powieść „Toń” opowiada losy kilku pokoleń rodziny związanej z dawnymi Prusami Wschodnimi, gdzie od wieków mieszały się tożsamość polska, mazurska, niemiecka i litewska: Historię babki Janki, arystokratki Gudrun i jej ukochanego Maxa – niemieckiego chirurga, ciotki Gertraud, syna Janki – Wol...
Świetna, cho­ciaż nie­rów­na. Część współ­cze­sna zde­cy­do­wa­nie słab­sza od tej poświę­co­nej koń­ców­ce woj­ny. Na mój gust, zbyt dłu­go się cią­gnie. Wypie­ków dosta­je się dopie­ro po 1/3 powie­ści. Ale też ta część współ­cze­sna jest waż­na, bo bez niej Toń czy­ta­ło­by się jak powieść histo­rycz­ną, a temat jest na tyle waż­ny, że powi­nien być zako­twi­czo­ny w teraźnijszości.
26.99 zł
Włóczęgowski poemat reporterski autora słynnego „Kajś”. „Zbigniew Rokita jest prawdziwym odkrywcą Odrzanii – krainy, o której miałem nikłą wiedzę, mimo że wielokrotnie w niej byłem. Ta książka to fascynująca podróż w czasie i przestrzeni po ziemiach przyłączonych do Polski po 1945 roku. Pomysł, język, humor i w końcu absolutna miłość autora do Odrzanii sprawiły, że ja – rodowity Wiślanin – nie mogłem się oderwać od lektury. Niezwykle ważna książka, która...
Dla mnie i dla wie­lu innych oby­wa­te­li czy eks­o­by­wa­te­li Odrza­nii jest to książ­ka waż­na. A nie­za­leż­nie od doświad­czeń — jest to rzecz pory­wa­ją­ca.
29.48 zł
Jaroslav Rudiš opowiada o dojrzewaniu w cieniu radioaktywnego absurdu, ślepych uliczkach samotności oraz próżni, w której rozpływa się bunt. Wyrusz w podróż do Helsinek i przekonaj się, czy właśnie tam skończył się punk… Ole ma 40 lat i jest właścicielem jednego z ostatnich barów, gdzie można palić, a matki z wózkami nie mają wstępu. Do jedzenia podaje się tu wyłącznie solankę i rolmopsy. Jako wieczne dziecko enerdowskiej epoki punku, Ole nie potrafi odnaleźć...
Na pierwszy rzut oka niepozorna książeczka sympatycznego czesko-niemieckiego pisarza okazuje się jedną z najlepszych środkowoeuropejskich powieści o schyłku komunizmu i czasach po transformacji widzianych przez zwykłych, szarych ludzi. Pole­cam euro­po­fi­lom. Tym od Euro­py Środkowej.
23.95 zł
Twórczość plastyczną Tove Jansson ukształtowały szkoły w Helsinkach, Sztokholmie i Paryżu, jednak artystka szybko zdała sobie sprawę, że kreska i farba jej nie wystarczą. W tekstach literackich poruszała nieraz te same tematy, które zajmowały ją również jako malarkę. Największą sławę zapewniły jej książki o Muminkach, ale krytycy i czytelnicy na całym świecie docenili również jej minimalistyczne, poetyckie opowiadania. Bohaterowie Jansson to często ludzie starsi, ze swoimi dziwactwami, przyzw...
Porządna próbka późnej, postmuminkowej prozy Tove Jansson. Porządna, bo w środku są aż trzy zbiory opowiadań. Cichutkich, subtelnych, szemrzących sobie. Takich, które niczego od czytelnika nie chcą, ale dają trochę uspokojenia.
22.40 zł
Czy imię Łastoczka (po ros. Jaskółka) nadane głównej bohaterce przez jej nową mamę przyniesie dziewczynce wykupionej z wiejskiego sierocińca spodziewaną odmianę losu? Czy spełnią się jej marzenia? Czy wreszcie będzie mogła komuś zaufać? Ebook „Szklany ogród” to pełna emocji, uczyć i przeżyć empatyczna opowieść o dojrzewaniu w czasach transformacji ustrojowej, która wybudziła Mołdawię – tak jak inne kraje byłego Związku Radzieckiego – z letargu i wprowadziła ją na wąskie...
Szkla­ny ogród jest inte­re­su­ją­cy chy­ba wła­śnie ze wzglę­du na stro­jenie gło­su. Reje­stry Tatia­ny Țîbu­le­ac mi aku­rat przy­jem­no­ści nie spra­wia­ją, a do tego tema­ty­ka nazbyt przy­tła­cza­ją­ca (prze­moc w lite­ra­tu­rze to nie jest moja pół­ka, a sce­ny gwał­tów prze­rzu­cam — tu aku­rat for­ma zwię­zła, więc nie było kart­ko­wa­nia), ale doce­niam pró­bę dźwięku.
39.19 zł
Uczta dla wielbicieli literatury z wysokiej półki – wszystkie dramaty Wiesława Myśliwskiego w jednym ebooku! Każda powieść niekwestionowanego Mistrza polskiej prozy to wydarzenie. Jego dramaty pozostają jednak w cieniu. A są to teksty, które przenika charakterystyczna dla Myśliwskiego uniwersalna i głęboka mądrość. W tych opowieściach powracają ważne dla autora tematy: odpowiedzialności człowieka za zło, spotkania nowego świata ze starym, nieuchronności historii, kresu kultury chłopskiej i...
Zaska­ku­ją­co dobrze mi się te dra­ma­ty czy­ta­ło. Do powie­ści Myśliw­skie­go mam sto­su­nek ambi­wa­lent­ny — doce­niam, ale nie czu­ję do koń­ca. Doce­niam wiel­kość pisa­rza, ale mnie nie pory­wa. Dra­mat to for­ma krót­sza, bar­dziej zwię­zła, a jed­no­cze­śnie inten­syw­na, gdy wzno­si się na wyży­ny. Te czte­ry tek­sty Myśliw­skie­go wywar­ły na mnie wra­że­nie ogromne.
23.95 zł
Wybór opowiadań laureata najbardziej prestiżowych nagród literackich m.in. Nagrody Pulitzera oraz – dwukrotnie – Amerykańskiej Nagrody Książkowej. „Ebook «Wizja świata» to nadzwyczaj wciągające historie o ludziach określonego typu, żyjących w określonym czasie i określonym miejscu – tak dobrze nam przecież znanych. Jeśli chodzi o krótką formę, John Cheever nie ma sobie równych” – „Washington Post” W wyborze i ze wst...
Kil­ka histo­rii mnie urze­kło. Wizja świata to Bar­dzo dobry tomik, który pole­cam serdecznie.
22.45 zł
Arcydzieło literatury światowej! „Stoner” to powieść o wielkich nadziejach, gorzkich rozczarowaniach i amerykańskim śnie z początku XX wieku, która stała się bestsellerem 20 lat po śmierci autora. „Piękna, smutna, bezwzględnie przekonująca historia jednego życia. Jestem zaskoczony, że tak znakomita powieść umykała uwadze publiczności przez długi czas” – Ian McEwan „Stoner” to jedna z najważniejszych powieści amerykańskich XX wieku, choć tę renomę zyskała stosunkow...
Zwykle narzekam na to, że w literaturze współczesnej nie ma klasycznych fabuł i narracji, więc ta ocalona od zapomnienia amerykańska powieść z lat 60. trafia akurat w mój gust.
16.00 zł
Dlaczego najszybsze połączenie kolejowe rzadko jest najpiękniejsze? Kim jest kolejowa bogini? Dlaczego kolejarzy nazywa się „błękitną armią”? Dziadek Jaroslava Rudiša był zwrotniczym, wujek dyspozytorem, a kuzyn maszynistą. On sam – okularnik pozbawiony możliwości pracy na kolei – jeździ pociągiem tak często, jak to możliwe. W swojej książce niczym bohaterowie jego poprzednich powieści, przemierza Europę w rytmie kolei. Z pasją opowiada o tym, jak po raz pierwszy zobaczył Adriatyk...
W książ­ce bra­ko­wa­ło mi wła­śnie aneg­dot, bar­dziej roz­bu­do­wa­nych i nie­co barw­niej­szych niż są. Jaro­slav Rudiš jed­nak jest cie­kaw­szy, gdy pisze powie­ści, w non fic­tion jest zbyt skró­to­wy, za szyb­ko porzu­ca tema­ty, sku­pia­jąc się tyl­ko na tych pocią­gach i roz­kła­dach.
26.53 zł
autor:
W chłodnym laboratorium Gifty bezradnie obserwuje myszy walczące o porcję odżywki. Jeśli się zagryzą, sześć lat ciężkiej pracy nad odkryciem podstaw uzależnień w jednej chwili pójdzie na marne. W tym samym laboratorium Gifty odbiera telefon od pastora, który opiekuje się jej matką cierpiącą na depresję. Wracają wspomnienia z dzieciństwa spędzonego we wspólnocie chrześcijańskiej, w oczekiwaniu na niebiańskie światło, które uleczy jej rodzinę: bo ojciec ich opuścił, brat świetnie ...
Powieść jest skon­stru­owa­na, jak się patrzy, podob­nie, jak debiu­tanc­ka Dro­ga do domu. Rela­cje mię­dzy boha­te­rmi są skom­pli­ko­wa­ne, ale wia­ry­god­nie psy­cho­lo­gicz­nie, uzna­leż­nie­nie bra­ta Gifty opi­sa­ne jest w spo­sób poru­sza­ją­cy, ale bez epa­to­wa­nia ohy­dą, może tyl­ko akcja nazbyt się wle­cze. I podob­nie, jak to było w przy­pad­ku debiu­tu pozo­sta­je nie­do­syt.