Regulamin systemu UpolujEbooka.pl

 

I Postanowienia ogólne. 

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Serwisu http://upolujebooka.pl należącego do, FRESHLOGIC Marcin Łukańczyk, ul. Stroma 34/16, 15-662 Białystok, NIP 848 164 81 14 zwanego dalej Serwisem.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników jak również prawa i obowiązki Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego http://upolujebooka.pl.
 4. http://upolujebooka.pl. jest Serwisem internetowym przedstawiającym informacje o książkach w wersji elektronicznej udostępnionych przez Partnerów współpracujących z Serwisem.
 5. Korzystanie z systemu jest darmowe i użytkownik nie ponosi opłat za wykorzystywanie Serwisu.
 6. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu. Uczestnik może podejmować czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 
II Definicje.
 1. Serwis  – platforma internetowa prowadzona przez - FRESHLOGIC Marcin Łukańczyk, ul. Stroma 34/16, 15-662 Białystok, NIP 848 164 81 14.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu.
 3. Partner  - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Serwisem w zakresie umieszczania Ofert na łamach http://upolujebooka.pl.
 4. Program – usługa prowadzona przez Serwis polegająca na udostępnianiu Uczestnikowi na łamach Serwisu, ogłoszeń Partnera.
 5. Śledzenie książek/autora/kategorii zaawansowany system porównywania cen wysyła do Użytkownika e-mail z informacją o tym, że książka/autor/kategoria, którą śledzi jest aktualnie w promocji.
 6. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Uczestnika, które służą do dostosowania oferty Serwisu i wyszukania najbardziej interesujących promocji.
 
III Techniczne warunki korzystania z Serwisu.
 1. W celu korzystania z Serwisu Uczestnik powinien posiadać:
  • Urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • Dostęp do sieci Internet;
  • Skrzynkę poczty elektronicznej i adres e-mail;
 2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia z którego korzysta Uczestnik.
 3. Serwis informuje, że ruch na stronach Porównywarki jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z Porównywarki. Korzystając ze stron Serwisu Uczestnik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
 4. Uczestnik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Uczestnika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 5. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Uczestnika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://upolujebooka.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.
 
IV Zakres usług Serwisu.
 1. Serwis udostępnia Uczestnikom informacje o książkach w wersji elektronicznej udostępnionych przez Partnerów współpracujących z Serwisem nieodpłatnie.
 2. Uczestnik korzysta z funkcji Serwisu w sposób świadomy i dobrowolny.
 3. Uczestnicy mają możliwość przeglądania zawartości Serwisu według autorów lub kategorii.
 4. Uczestnik może korzystać również z następujących filtrów wyszukiwania takich jak:
  • Nowości;
  • Polecane;
  • Promocje
  • Bestsellery;
 5. Uczestnik ma możliwość korzystania z systemu śledzenia książek/autora/kategorii porównywanie cen wysyłając do Użytkownika e-mail z informacją o tym, że książka/autor/kategoria, którą śledzi jest aktualnie w promocji.
 6. Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji możliwe jest po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się.
 7. Informacje o publikacjach elektronicznych udostępniane są nieodpłatnie dla Uczestnika w Serwisie.
 8. Uczestnik może podać w Serwisie swój adres e-mail wyrażając wole na otrzymywanie informacji o aktualnie udostępnianych Rabatach, promocjach, przecenach.
 9. Umowa jest zawiązywana bezpośrednio między Uczestnikiem, a Partnerem.
 10. UCZESTNIK w celu założenia „Konta użytkownika” dokonuję rejestracji podając swoje imię, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza.
 11. Po wypełnieniu formularza, UCZESTNIK zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
 12. Założenie Konta jest nieodpłatne.
 13. UCZESTNIK ma możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem serwisu http://facebook.com.
 14. Uczestnik rejestrując się za pomocą http://facebook.com, zostaje przekierowany na stronę http://upolujebooka.pl, gdzie w celu korzystania z serwisu konieczna jest akceptacja regulaminu.
 15. Uczestnik przy rejestracji klikając na stronie http://upolujebooka.pl w zakładkę http://facebook.com zostaje automatycznie zalogowany w Serwisie.
 16. Uczestnik poprzez akceptacje regulaminu składa oświadczenie, iż zapoznał się z Regulaminem Serwisu oraz regulaminem http://facebook.com i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 17. Wypełniając formularz Serwisu oraz na http://facebook.com Uczestnik zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą.
 18. Podczas zakładania Konta Uczestnik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta jest konieczna do założenia Konta.
 19. W przypadku przeglądania zawartości serwisu rejestracja nie jest obowiązkowa.

 

V Prawa i Obowiązki Uczestnika.
 1. Uczestnikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) przy realizacji umowy z Partnerem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia świadczenia.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Uczestnikowi w następujących przypadkach:
  a) świadczenia usług, jeżeli Partner/Serwis wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Partnera/Serwis utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Partner/Serwis nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Uczestnika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Uczestnika,
  f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Partner/Serwis nie ma kontroli,
  h) umów, w których Uczestnik wyraźnie żądał, aby Partner/Serwis do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Partner/Serwis świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Uczestnik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Uczestnikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Uczestnika,
  j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
  l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Partnera/Serwis o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Uczestnika drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu przyjęcia świadczenia.
 4. Uczestnik ma obowiązek zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 5. Uczestnik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć,  logotypów beż uprzedniej zgody Serwisu bądź Partnera.
 6. Uczestnik przeglądający funkcje Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno Serwisu jak i Partnera.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
 
VI Prawa i Obowiązku Serwisu.
 1. Serwis troszczy się o należyte działanie platformy internetowej http://upolujebooka.pl.  o każdej porze.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania Ofert Partnera w przypadku:
  • złamania zasad umowy oraz regulaminu;
  • podejmowania działań na szkodę Uczestnika, innego Partnera, Serwisu;
  • podawania nieprawdziwych danych;
  • po powzięciu przez Serwis wiarygodnej informacji o podaniu przez Partnera oferty nie zgodnej z prawdą.
 3. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika lub Partner, jeżeli nie posiada on świadomości faktów i okoliczności.
 4. Serwis w razie powzięcia informacji o bezprawnej działaniu w ramach  Serwisu przez Uczestników bądź Partnerów jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania bezprawnych działań.
 5. W przypadku, gdy Serwis wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników/Partnerów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
 6. Serwis, po uzyskaniu wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze działań Uczestnika/Partnera jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań.
 
VII Ochrona danych osobowych.
 1. Zasad przetwarzania oraz udostępniania  danych osobowych klienta przez Serwis znajduje się w dokumencie Dane Osobowe i Polityka Prywatności będącym integralna częścią niniejszego regulaminu.
 
VIII  Procedura reklamacyjna.
 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wysyłając maila podanego na stronie http://upolujebooka.pl w którego treści wpisuję:
  • dane Klienta umożliwiające kontakt,
  • rodzaj usługi, której dotyczy,
  • rodzaj błędnego funkcjonowania,
  • czas  które stanowi podstawę reklamacji,
  • zarzuty Uczestnika,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia,

   W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
 2. Serwis  rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Serwis  niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.
 
IX Przepisy Końcowe.
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://upolujebooka.pl.
 2. Serwis dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Uczestników/Partnerów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Uczestników/Partnerów. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników/Partnerów, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Akceptacja  regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania z Serwisu.
 5. Zarówno Serwis jak i Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
 6. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn: Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy. Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Serwis wypowiedzenia.
 7. Serwis wezwie Uczestnika do zaprzestania naruszeń w przypadku dopuszczania się przez niego bezprawnych działań. Serwis  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Uczestnicy/Partnerzy pomimo wezwania działają wbrew powszechnie obowiązującemu prawu, zasadom współżycia społecznego oraz postanowieniom niniejszego regulaminu. W wypowiedzeniu Serwis umieszcza właściwe uzasadnienie.
 8. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Uczestników/Partnerów.
 9. Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Uczestnik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 10. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa polskiego
 11. Regulamin wchodzi w życie 30.07.2016 roku